Songs from Movies

Bebe Teri Mangti Hai Munna, Weh Sajna Tu Manghe Hai Pyaar

(Asha Bhosle Jai Kumar Sonik)

The song Bebe Teri Mangti Hai Munna, Weh Sajna Tu Manghe Hai Pyaar, performed by Asha Bhosle Jai Kumar Sonik, was featured in the movie Dhyanu Bhagat.

Bebe Teri Mangti Hai Munna, Weh Sajna Tu Manghe Hai Pyaar was featured in the following movies:

Dhyanu Bhagat

Bebe Teri Mangti Hai Munna, Weh Sajna Tu Manghe Hai Pyaar Questions and Comments